TỔ CHỨC

TRANG CHỦ / TỔ CHỨC

Đoàn THỂ

Bí thư
HOÀNG VĂN NGOẠN

Phó Bí Thư
HOÀNG XUÂN DŨNG

ỦY VIÊN
NGUYỄN THỊ DUYÊN

Bí thư
nguyễn thành định

Phó Bí Thư
nguyễn quốc hưng

ỦY VIÊN
Nguyễn văn hậu

ỦY VIÊN
tạ thị thuận

ỦY VIÊN
trương thị quỳnh trang

CHỦ TỊCH
KIM LIÊN THỌ

PHÓ CHỦ TỊCH
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

Ban nữ công
NGUYỄN THỊ DUYÊN

PHÒNG BAN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

KẾ TOÁN

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

KINH DOANH

KINH DOANH VẬN TẢI

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

TỔ HẠT

TỔ ĐÙN

XƯỞNG

NHÀ MÁY