Nguyễn Quốc Hưng
Phó phòng Kinh doanh

Kinh doanh Gạo nội địa Thanh nhựa, tấm trần nhựa,