Kim Liên Thọ
trưởng phòng

Hoàng xuân Dũng
Phó Phòng

Nguyễn cảnh tùng
Nhân viên

Nguyễn Thị Thu Hà
Nhân viên

Nguyễn Văn Minh
nhân viên

PHÒNG BAN

BAN LÃNH ĐẠO

KẾ TOÁN

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

KINH DOANH

KINH DOANH VẬN TẢI

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

TỔ HẠT

TỔ ĐÙN

XƯỞNG

NHÀ MÁY