BAN GIÁM ĐỐC

Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của ban giám đốc Vilaconic: Hoạch định chiến lược hoạt động kinh doanh, Công tác...

Xem thêm

PHÒNG KINH DOANH

Chức năng, nhiệm vụ: Phụ trách công tác xuất, nhập hàng hóa, phát triển thị trường, tiếp thu ý kiến và nhu cầu của...

Xem thêm

PHÒNG XUẤT - NHẬP KHẨU

Chức năng và nhiệm vụ: quản lý điều hành thực hiện các hoạt động đối ngoại, phân tích, mở rộng thị trường và...

Xem thêm

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Chức năng, nhiệm vụ: Phụ trách các vấn đề về nhân sự, tiền lương, các hoạt động văn hóa đoàn thể. Tham mưu, cố...

Xem thêm

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển công ty. Thực hiện nhiệm...

Xem thêm

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Phí Nam, VILACONIC có Văn phòng đại diện của tại TP Hồ Chí Minh. Chuyên mảng Xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, gỗ,...

Xem thêm

PHÒNG KẾ TOÁN

Tham mưu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau: Công tác tài chính; Công tác kế toán tài vụ; Công tác kiểm toán nội bộ;...

Xem thêm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và...

Xem thêm

Cơ cấu tổ chức

back_to_top
Hotline tư vấn miễn phí: +84 383 512 183
Zalo