Hoàng Văn Ngoạn
Tổng giám đốc

Chủ tịch hội đồng quản trị

Nguyễn PHƯƠNG MAI
Phó tổng giám đốc

Phụ trách Văn phòng Hồ Chí Minh, tài chính

Nguyễn Hữu Duyên
phó TỔNG GIÁM ĐỐC

Phụ trách vận tải, nhà máy

Nguyễn Thanh Hà
Phó tổng giám đốc

Phụ trách kinh doanh Gạo, Logistics

PHÒNG BAN

BAN LÃNH ĐẠO

KẾ TOÁN

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

KINH DOANH

KINH DOANH VẬN TẢI

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

TỔ HẠT

TỔ ĐÙN

XƯỞNG

NHÀ MÁY