Phòng Kế toán

Tham mưu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau: Công tác tài chính; Công tác kế toán tài vụ; Công tác kiểm toán nội bộ; Công tác quản lý tài sản; Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế; Kiểm soát các chi phí hoạt động của Công ty; Quản lý vốn, tài sản của công ty, tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán trong toàn công ty; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Phan Thị Hiền

Đặng Văn Minh

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Ông Thị Thanh Bình

Phạm Thị Hoa Hường

Lê Thị Thu Hồng

Tạ Thị Thuận