Phòng Xuất nhập khẩu

Chức năng và nhiệm vụ: quản lý điều hành thực hiện các hoạt động đối ngoại, phân tích, mở rộng thị trường và giới thiệu sản phẩm, khai thác nội địa và nhập khẩu để cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh và quản lý các hoạt động xuất khẩu các sản phẩm do công ty sản xuất, phân phối.

Hoàng Xuân Dũng

Nguyễn Cảnh Tùng

Đặng Ngọc Thu Nga