Phòng Kế hoạch tổng hợp

Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển công ty. Thực hiện nhiệm vụ thống kê, tổng hợp và báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo định kỳ hoặc đột xuất, phục vụ yêu cầu quản lý của công ty.

Kim Thị Liên Thọ