Phòng kinh doanh

Chức năng, nhiệm vụ: Phụ trách công tác xuất, nhập hàng hóa, phát triển thị trường, tiếp thu ý kiến và nhu cầu của khách hàng để cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nguyễn Hữu Duyên

Trần Thị Minh Nguyệt

Nguyễn Văn Đức

Văn Bá Dũng

Đặng Thị Hồng Nhung

Võ Thị Vân Khánh

Ngô Quỳnh Trang

Trần Thị Hằng