Phòng Tổ chức - Hành chính

Chức năng, nhiệm vụ: Phụ trách các vấn đề về nhân sự, tiền lương, các hoạt động văn hóa đoàn thể. Tham mưu, cố vấn cho ban giám đốc về công tác quản lý và các phong trào hoạt động của doanh nghiệp,...

Nguyễn Thị Duyên

Ngô Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh