Ban giám đốc

Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của ban giám đốc Vilaconic: Hoạch định chiến lược hoạt động kinh doanh, Công tác quan hệ đối ngoại, Công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng lao động và tài chính kế toán...

Hoàng Văn Ngoạn

Nguyễn Thị Phương Mai

Trương Công Định

Tô Duy Thông