Cơ cấu tổ chức
Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng thực hiện chức năng quản lý và kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty

Xem tiếp


Ban giám đốc

Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của ban giám đốc Vilaconic: Hoạch định chiến lược hoạt động kinh doanh, Công tác quan hệ đối ngoại, Công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng lao động và tài chính kế toán...

Xem tiếp


Phòng Kế toán

Tham mưu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau: Công tác tài chính; Công tác kế toán tài vụ; Công tác kiểm toán nội bộ; Công tác quản lý tài sản; Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế; Kiểm soát các chi phí hoạt động của Công ty; Quản lý vốn, tài sản của công ty, tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán trong toàn công ty; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Xem tiếp


Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh

Phí Nam, VILACONIC có Văn phòng đại diện của tại TP Hồ Chí Minh. Chuyên trách mảng Xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, gỗ, khoảng sản,...

Xem tiếp


Phòng Kế hoạch tổng hợp

Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển công ty. Thực hiện nhiệm vụ thống kê, tổng hợp và báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo định kỳ hoặc đột xuất, phục vụ yêu cầu quản lý của công ty.

Xem tiếp


Phòng Tổ chức - Hành chính

Chức năng, nhiệm vụ: Phụ trách các vấn đề về nhân sự, tiền lương, các hoạt động văn hóa đoàn thể. Tham mưu, cố vấn cho ban giám đốc về công tác quản lý và các phong trào hoạt động của doanh nghiệp,...

Xem tiếp


Phòng Xuất nhập khẩu

Chức năng và nhiệm vụ: quản lý điều hành thực hiện các hoạt động đối ngoại, phân tích, mở rộng thị trường và giới thiệu sản phẩm, khai thác nội địa và nhập khẩu để cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh và quản lý các hoạt động xuất khẩu các sản phẩm do công ty sản xuất, phân phối.

Xem tiếp


Phòng kinh doanh

Chức năng, nhiệm vụ: Phụ trách công tác xuất, nhập hàng hóa, phát triển thị trường, tiếp thu ý kiến và nhu cầu của khách hàng để cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Xem tiếp